Możliwość odliczenia VAT-u z faktury opłaconej poza MPP i białą listą

Z zasady każdemu przedsiębiorcy będącemu czynnym podatnikiem VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o wysokość VAT naliczonego w zakresie, w jakim nabyte towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Co jednak w sytuacji, gdy zapłata za fakturę zostanie dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności i na rachunek spoza białej listy? Czy podatnik w związku z tym traci możliwość dokonania przysługującego mu odliczenia VAT?

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, dokonując zakupów towarów lub usług, które zostaną wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych, ma prawo do obniżenia podatku należnego o wysokość podatku naliczonego na podstawie otrzymanej faktury. Prawo to powstaje w stosunku do okresu, w którym podatnik nabył towary i w związku z tym powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w okresie, w którym otrzymał fakturę. Odliczenia VAT można dokonać także w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. 

Od 1 stycznia 2020 roku każdy nabywca towarów lub usług, jeśli suma transakcji jest równa 15 000 zł lub ich równowartości, będący czynnym podatnikiem VAT, jest zobowiązany do dokonania zapłaty za nie za pośrednictwem rachunku bankowego, który na dzień zlecenia przelewu znajduje się na białej liście. W przeciwnym razie przedsiębiorca odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem razem z dostawcą towarów lub usług będącym czynnym podatnikiem VAT, za jego zaległości podatkowe w części przypadającej na realizowaną na jego rzecz dostawę. Wartość transakcji jest również wyłączana z kosztów podatkowych.

Od 1 listopada 2019 roku wszyscy podatnicy dokonujący zapłaty za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT, lub gdy wartość transakcji przekracza 15 000 zł na podstawie faktury zawierającej kwotę podatku VAT, są zobowiązani dodatkowo do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to, że kwotę netto wynikającą z dokumentu zakupu należy przelać  na rachunek bankowy dostawcy, kwotę podatku VAT natomiast na specjalnie wydzielony rachunek w tym samym banku, nazywany rachunkiem VAT. Za pominięcie mechanizmu MPP zarówno dostawcy, jak i nabywcy grożą sankcje. Nabywca może zostać ukarany karą w wysokości 30% kwoty podatku przypadającego na nabyte przez niego towary lub usługi wymienione w załączniki nr 15 ustawy o VAT. Może zostać na niego nałożona także kara za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Podsumowując ani przepisy wprowadzające białą listę, ani te zobowiązujące przedsiębiorcę do dokonywania płatności z zastosowaniem MPP, nie przewidują dla nabywcy towarów lub usług sankcji w postaci braku możliwości odliczenia podatku naliczonego.

Szukasz profesjonalnego biura świadczącego usługi księgowe? Warszawa Mokotów  to miejsce, gdzie znajdziesz jeden z naszych punktów obsługi klienta. Umów się na spotkanie z naszym doradcą i dowiedz się, co możemy Ci zaoferować.

 

Kategorie: Finanse,

Autor

Ambroży Kotarski

Instytut Rynku Kapitałowego