Fundusze inwestycyjne – zasady, najważniejsze pojęcia

W dobie niskich stóp procentowych, inwestorzy szukają atrakcyjnych alternatyw dla inwestowania w lokaty terminowe czy obligacje skarbowe. Jedną z tych najchętniej wybieranych, zarówno przez początkujących, jak i bardziej zaawansowanych inwestorów, są fundusze inwestycyjne.

W ramach podstawowej klasyfikacji funduszy inwestycyjnych, rozróżniającej je ze względu na konstrukcję prawną, wyróżnia się fundusze otwarte oraz fundusze zamknięte. Osoby rozpoczynające przygodę z inwestycjami kapitałowymi, powinny skupić się przede wszystkim na ofercie rozwiązań otwartych. Odznaczają się one bowiem prostszą budową, bardziej przejrzystymi zasadami funkcjonowania, a najczęściej również niższą kwotą wejścia w inwestycję i wysoką płynnością. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych dają możliwość kupowania i sprzedawania jednostek uczestnictwa (udziałów) funduszy otwartych w każdym dniu funkcjonowania giełdy. Co jeszcze trzeba wiedzieć, chcąc rozpocząć skuteczne inwestowanie w takie instrumenty?

Fundusze inwestycyjne – zasady funkcjonowania

Każdy fundusz inwestycyjny jest zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), czyli wyspecjalizowany podmiot zatrudniający grupę specjalistów z zakresu inwestycji i rynku kapitałowego. Specjaliści, bazując na posiadanej wiedzy i doświadczeniu, lokują środki wpłacone przez inwestorów do funduszu w taki sposób, aby z jednej strony zapewnić tym ostatnim satysfakcjonujące stopy zwrotu, z drugiej zaś – realizować cele i założenia polityki inwestycyjnej danego funduszu.

W portfelach inwestycyjnych funduszy mogą znajdować się papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. To, w jakie rodzaje produktów finansowych i w jakich proporcjach inwestowane są środki zależy od statutu funduszu. Co ważne jednak, każde TFI musi stosować się w tym zakresie do przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych, która w ujęciu procentowym określa między innymi, jaka maksymalna wielkość aktywów funduszu może być zaangażowana w poszczególne rodzaje instrumentów, czy też w papiery jednego emitenta. Wszystko po to, by zapewnić inwestorom (uczestnikom funduszy) możliwie jak największe bezpieczeństwo.

Fundusze inwestycyjne – rodzaje

Drugie kluczowe kryterium podziału funduszy to skład ich portfela inwestycyjnego. W tym wypadku, wyróżnia się fundusze inwestycyjne: rynku pieniężnego, dłużne, mieszane o raz akcyjne. Te pierwsze inwestują w najmniej ryzykowne papiery wartościowe (np. bony skarbowe oraz pieniężne) i kierowane są do osób zainteresowanych bezpieczną formą inwestycji, gdzie potencjalny zysk jest nieco wyższy od poziomu inflacji. Fundusze dłużne lokują środki w obligacjach skarbowych, korporacyjnych oraz komunalnych – co sprawia, że są w stanie wypracować dochód tylko nieznacznie wyższy niż lokaty terminowe, ale za to przy niewielkim ryzyku. Funduszami akcyjnymi powinny zainteresować się osoby inwestujące z myślą o długim terminie (minimum 4-5 lat), które jednocześnie są skłonne zaakceptować wysokie ryzyko inwestycyjne i zmiany wartości inwestycji sięgające nawet 20-30 proc. rocznie.

Fundusze inwestycyjne mieszane stanowią najbardziej różnorodną grupę funduszy. Lokują kapitał przede wszystkim w akcje i obligacje, ale w różnych proporcjach, przez co odznaczają się różnym poziomem ryzyka i potencjału zysku.

Od czego zacząć inwestowanie w fundusze?

Na polskim rynku funduszy inwestycyjnych funkcjonuje już blisko tysiąc różnych produktów TFI. Nic więc dziwnego, że wielu początkujących inwestorów ma problem z wyborem najlepszego dla siebie rozwiązania. By zwiększyć szansę na znalezienie dobrze dopasowanego do swoich potrzeb funduszu, powinni wziąć oni pod uwagę przede wszystkim: cel i potencjalny czas trwania inwestycji, oczekiwany poziom zysku i ryzyka, a także posiadaną wiedzę i doświadczenie inwestycyjne. Dzięki temu, można odpowiedzieć sobie na pytanie, w której kategorii funduszy inwestycyjnych (akcyjnych, mieszanych, dłużnych czy pieniężnych), należy szukać produktu dla siebie. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to pomocne będzie skorzystanie z porównywarki funduszowej db Navi Deutsche Bank (sprawdź na: https://fundusze.deutschebank.pl), która pozwala łatwo przeanalizować charakterystykę i wyniki blisko 900 działających na polskim rynku funduszy inwestycyjnych.

 

Kategorie: Inwestycje,

Autor

Ambroży Kotarski

Instytut Rynku Kapitałowego