Jak działają otwarte fundusze emerytalne? Zobacz

Każdy z nas może wybrać, czy w ramach II filaru część jego składki emerytalnej będzie zasilać subkonto w ZUS-ie, czy też konto w OFE i ZUS-ie . Jaka jest różnica między ZUS-em a OFE? Jak działają fundusze emerytalne?

OFE  czyli Otwarte Fundusze Emertytalne zarządzane są przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE). Sama definicja funduszu emerytalnego znajduje się w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a zgodnie z tą ustawą, głównym zadaniem funduszy emerytalnych jest:

gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu emerytury po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego oraz emerytury częściowej lub okresowej emerytury kapitałowej.

Fundusze emerytalne w polskim systemie emerytalnym

Nie wszystkie osoby pracujące zdają sobie sprawę z tego, co dzieje się z ich składką emerytalną. Gdzie jest ona przekazywana? Polski system emerytalny składa się z III filarów:

  • I filar oparty jest na Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) zarządzanym przez ZUS,
  • II filar stanowi subkonto w ZUS-ie lub subkonto w ZUS-ie i konto w OFE – decyzja należy do gromadzącego kapitał emerytalny,
  • III filar jest nieobowiązkowy – w ramach tego filaru można oszczędzać na m.in. IKE i IKZE (Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

Składka emerytalna wynosi 19,52 proc. wynagrodzenia brutto. Na konto w ZUS trafia 12,22 proc. składki, a pozostała część zasila konto ubezpieczonego w ramach II filaru. W przypadku wybrania  OFE i ZUS, na indywidualne konto klienta trafia 2,92 proc., a 4,38 proc. zasila subkonto w ZUS-ie.

W co inwestują fundusze emerytalne?

Jak wskazuje ustawa, głównym celem każdego funduszu emerytalnego jest inwestowanie czyli pomnażanie powierzonych mu środków, przy zachowaniu możliwie największego bezpieczeństwa tych inwestycji.

Aby zrealizować ten wymóg, OFE opracowują i realizują politykę inwestycyjną. Sposób pomnażania środków odróżnia fundusze od ZUS-u, który informację o wysokości przekazanych środków zapisuje na koncie ubezpieczonego, a następnie waloryzuje według określonego wskaźnika.

W jakie instrumenty finansowe mogą inwestować fundusze? W celu zagwarantowania bezpieczeństwa członkom, OFE nie mają w tym zakresie całkowitej dowolności, mogą inwestować m.in. w: obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa i NBP, bankowe papiery wartościowe.

Czy fundusze pobierają opłaty?

Tak. Za swoją działalność fundusze emerytalne mogą pobierać opłaty. Mowa o dwóch opłatach, czyli dystrybucyjnej oraz opłacie za zarządzanie środkami. Informację o wysokości opłat OFE zamieszczają w swoich statusach i na stronach internetowych. Przed dokonaniem wyboru warto więc dokładnie przyjrzeć się tym opłatom i porównać ofertę różnych funduszy.

Jak fundusze emerytalne pobierają opłaty? Potrącenie jest dokonywane w momencie przekazania środków na konto OFE członka, ale przed przeliczeniem ich na jednostki rozrachunkowe.

Środki na koncie OFE a dziedziczenie

Pieniądze odkładane z myślą o emeryturze w ramach II filaru podlegają dziedziczeniu, czyli wchodzą w skład masy spadkowej. Ich wypłata odbywa się po złożeniu przez uposażonych lub spadkobierców wniosku wraz z wymaganymi przez fundusz załącznikami, m.in. odpisem aktu zgonu.

 

Kategorie: Inwestycje,

Autor

Ambroży Kotarski

Instytut Rynku Kapitałowego